Jak działa pompa ciepła.

Pompa ciepła jest urządzeniem chłodniczym, które wykorzystuje naturalne procesy termodynamiczne do podnoszenia temperatury pozyskiwanej ze źródła dolnego do temperatury użytecznej dla instalacji. Każdy z nas zna ten proces z domu- każda lodówka korzysta z tych samych zjawisk, które pompa ciepła wykorzystuje już jako urządzenie grzewcze. Tak samo jak lodówka pobiera energię ciepła od produktów w jej wnętrzu i przekazuje na zewnątrz za pomocą radiatora umieszczonego z tyłu, tak pompa ciepła przekazuje ciepło z gruntu do budynku. Każda pompa ciepła składa się z zestawu wymienników nazywanych parownikiem i skraplaczem. Pomiędzy nimi w zamkniętym układzie zamontowana jest sprężarka i zawrór rozprężny po przeciwnej stronie. Cały układ chłodniczy jest napełniony odpowiednim czynnikiem chłodniczym. W zależności od wersji pompy ciepła mogą to być różne płyny o różnych temperaturach odparowania. Dobry czynnik chłodniczy ma niską temperaturę wrzenia. W większości pomp ciepła występują czynniki bezpieczne, zbliżone parametrami do stosowanych w klimatyzacjach samochodowych (R 407, R410A), jednak są też pompy ciepła napełnione propanem. Czynnik chłodniczy w pompach ciepła jest następcą freonu znanego ze starych urządzeń chłodniczych. W temperaturach niższych niż ok. -30oC (temperatura uzależniona od temperatury wrzenia czynnika) czynnik pozostaje w postaci cieczy. Do parownika podłącza się tzw. źródło dolne pompy ciepła, które przekazuje ciepło gruntu do czynnika chłodniczego. Może to być glikol z sondy pionowej, kolektora płaskiego, woda w wersji woda-woda, czy powietrze w pompie ciepła powietrze-woda.

Pompa ciepła powietrze-woda, powietrzna pompa ciepła.

Z uwagi na niską temperaturę wrzenia czynnika chłodniczego, w pompie ciepła powietrze-woda powietrze zewnętrzne o temp. zbliżonej do 0oC pozyskanej dzięki wentylatorowi wymuszającemu jego przepływ przez parownik powoduje wrzenie i odparowanie czynnika chłodniczego. W pompie ciepła powietrze-woda parownik zlokalizowany jest na zewnątrz budynku w tzw. jednostce zewnętrznej. Występują także powietrzne pompy ciepła w całości montowane na zewnątrz oraz w całości montowane w pomieszczeniu i pracujące na powietrzu wewnętrznym (pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej). Czynnik chłodniczy już w postaci gazu trafia do sprężarki. W nowoczesnych pompach ciepła znajdziemy sprężarkę ślimakową Compliant Scroll (pompy ciepła z lat 80-tych wyposażane były w sprężarki tłokowe, jednak ich awaryjność i hałaśliwość wyeliminowała je z pomp ciepła. Sprężarki ślimakowe projektowane są na 100.000h pracy, co w trybie ogrzewania i podgrzewu c.w.u. oznacza ok. 50 lat pracy w instalacji). Czynnik w postaci gazu ulega w sprężarce sprężeniu do ciśnienia ok. 20bar, co powoduje wzrost temperatury do 120oC. Gaz o wysokiej temperaturze trafia na drugi wymiennik-  skraplacz. Po drugiej stronie skraplacza jest woda z instalacji grzewczej, która pobiera ciepło od gazu. Czynnik chłodniczy w efekcie schładzania skrapla się przechodząc z powrotem w fazę cieczy. Jego temperatura to już tylko 40oC. Przed powrotem na parownik, zostaje rozprężony – podczas tego procesu przebiegającego w zaworze rozprężnym ciśnienie spada z 20bar do 3bar i w efekcie tego czynnik bardzo mocno się wychładza do temperatury -20oC . Zimny czynnik w fazie ciekłej trafia do parownika, gdzie proces się powtarza. W całym naturalnym procesie tyko sprężarka wymaga dostarczenia zewnętrznej energii..

Sprawność COP pompy ciepła.

Jako sprawność COP pomp ciepła oblicza się ilość energii wyprodukowanej przez pompę ciepła do energii pobranej z sieci energetycznej. Dla odpowiednio niskich temperatur skraplacza, co można uzyskać przy niskim wymaganym parametrze wody zasilającej ogrzewanie budynku (ogrzewanie podłogowe, ścienne), pompy ciepła może uzyskuć wysoką sprawność COP.  COP= 5 oznacza, że z jednej kWh energii pobranej z sieci energetycznej i dostarczonej sprężarki  pompy ciepła wyprodukuje ona 5kWh energii cieplnej w instalacji ogrzewania. Spowodowane jest to tym, że mniejsza różnica poziomów temperaturowych pomiędzy źródłem dolnym a instalacją ogrzewania, tym mniejszy udział energii elektrycznej. Pompa ciepła w układzie z grzejnikami o wymaganej temperaturze zasilania 55oC będzie potrzebowała więcej energii elektrycznej dla sprężarki niż przy współpracy z instalacją ogrzewania podłogowego o temperaturze wymaganej 35oC. Właśnie z tego powodu do pomp ciepła dedykowanym rozwiązaniem jest ogrzewanie niskotemperaturowe (podłogowe, ścienne). Na etapie sporządzania projektu i wykonania instalacji z pompą ciepła powietrze-woda, istotny jest dobry dobór źródła górnego. Należy przestrzegać  wymaganej przez układ chłodniczy pompy ciepła wielkości przepływu czynnika grzewczego aby uniknąć przegrzewów. Ze źródłem dolnym nie ma w przypadku pompy ciepła powietrze woda związanych obostrzeń, ponieważ powietrza mamy na zewnątrz pod dostatkiem.

Temperatury pracy pompy ciepła powietrze-woda.

Pompa ciepła powietrze-woda jest w stanie pracować nawet przy temperaturach zewnętrznych na poziomie -15oC, bo jest to temperatura zapewniająca doprowadzenie czynnika chłodniczego do wrzenia i przebiegu procesu. Jednak przy tak niskiej temperaturze efektywność pracy pompy ciepła będzie dużo niższa.

Sprawność COP pomp ciepła powietrze woda.

Sprawność COP pomp powietrze woda jest obliczana przy temperaturze powietrza zewnętrznego +2oC. W takiej temperaturze pompa ciepła powietrzna będzie oscylowała w granicach sprawności COP=3,5. Przy niższych temperaturach oczywiście będzie się ona obniżała i w granicach -8oC warto już zapewnić pompie ciepła urządzenia wspomagające w postaci kotła gazowego, podgrzewacza elektrycznego itp. Regulator pompy ciepła powinien mieć możliwość wysterowania takim dodatkowym źródłem ciepła. Z kolei przewagą pomp ciepła powietrze woda nad pompami solanka-woda jest ich wysoka sprawność w okresach wyższych temperatur (średnia temp. powietrza w zimie w naszym klimacie to +3oC) i w okresie letnim do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Chłodzenie pompą ciepła.

Większość pomp ciepła dostępnych na rynku umożliwia wykorzystanie ich do chłodzenia pomieszczeń. W przypadku pomp ciepła powietrze woda jest to rozwiązanie bardzo proste w realizacji, ponieważ producenci często proponują je w wykonaniu rewersyjnym. Rewersyjna pompa ciepła odwraca obieg czynnika chłodniczego w układzie chłodniczym i zamienia wymienniki rolami. W takiej sytuacji parownik staje się skraplaczem i na odwrót. O ile pompy ciepła solanka-woda i woda-woda wymagają dodatkowych wymienników na glikolu do realizacji takiego zadania, o tyle pompy powietrze-woda są gotowego do takiej eksploatacji fabrycznie. Oczywiście dla realizacji funkcji chłodzenia pompą ciepła należy zapewnić urządzeniu możliwość odbioru nadmiaru ciepła pomieszczeń. Można to zrealizować za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego, ściennego czy klimakonwektorów.

Pompa ciepła do modernizacji instalacji grzewczej.

Dużym plusem dla pomp ciepła powietrze-woda jest brak konieczności wykonywania kosztownego źródła dolnego, wykonywania obliczeń i zgłaszania robót geologicznych, co często mogłoby być utrudnieniem w istniejących zagospodarowanych budynkach i ogrodach.  Z uwagi na rekomendowany montaż urządzenia pomocniczego bardzo popularny jest montaż takiego urządzenia w trakcie modernizacji instalacji grzewczej. Do istniejącej instalacji z kotłem gazowym lub olejowym dołączamy za  pośrednictwem bufora wody grzewczej pompę ciepła. W momencie niedostatku mocy grzewczej, lub zbytniego obniżenia temperatury i ryzyka oblodzenia parownika- pompa włącza istniejące urządzenie wspomagające.

Montujemy najwyższej jakości urządzenia po wcześniejszej identyfikacji potrzeb i obliczeniach zapotrzebowania na ciepło.